REGLAMENT CAVACURSA

 1. INTRODUCCIÓ

El present reglament explica quines són les condicions i característiques de la CAVACURSA GIRÓ RIBOT. Aquest reglament és d’estricte compliment per tots els participants de l’esdeveniment.
Totes les incidències no recollides en el present seran resoltes per la direcció de la cursa.
Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorant en qualsevol moment per part de la organització.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

2.1. La participació a la cursa implica l’acceptació del present reglament.
2.2. Per participar-hi s'ha de ser major d'edat el dia de la cursa, en cas de ser menor és obligatori presentar una autorització paterna.
2.3. Els corredors han d'haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció.
2.4. La cursa podrà acollir un límit màxim de corredors.
2.5. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L’assignació de places es regirà per estricte ordre d’ingrés, fins a completar la totalitat de participants esmentat en l’apartat anterior.
2.6. L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial.
2.7. En cas de condicions climàtiques adverses, l’organització pot modificar el recorregut.

3. MATERIAL I ROBA.

3.1. L’organització es reserva els drets d’obligar a qualsevol corredor que consideri que no porta el material adient, a aturar la seva sortida.

4. DORSALS I ACREDITACIONS.

4.1. Cada un dels participants tindrà un dorsal amb un color identificatiu del recorregut al qual s’ha inscrit.
4.2. És obligatori portar el dorsal visible perquè l’organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls.
4.3. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors.
4.4. Cada un dels participants podrà accedir a les zones comunes, així com els avituallaments d’arribada o A LA ZONA DE CORREDORS amb el seu dorsal.
4.5. És obligatori portar visible l’acreditació (dorsal) per facilitar l’accés als espais reservats als corredors.
4.6. Totes les persones no acreditades no tindran accés a les instal•lacions, ni als serveis ni a l’avituallament d’arribada.

5. AVITUALLAMENTS

5.1. Durant el recorregut els avituallaments seran líquids i sòlids.
5.2. Els participants han de llançar els residus de l'avituallament dins del perímetre marcat per l'organització.

6. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

6.1. L’organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament.
6.2. Les sancions seran consensuades per l’organització un cop finalitzi la cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets.

7. EL “XIP”

7.1. Els corredors que no disposin de xip groc (personal), se'ls cedirà un xip blanc propietat de Tretzesports. Aquests corredors se’ls donarà el xip quan vagin a recollir el dorsal.
7.2. Cal que tots els corredors, tant els que utilitzen xip blanc com groc, se’l col•loquin als cordons de la sabatilla o al turmell, per tal que els detectors funcionin correctament.
7.3. Els corredors que han realitzat la cursa amb el xip blanc (cedit per la organització) l’hauran de retornar a l’arribada de la cursa. En cas contrari, el corredor disposarà de 72 hores per retornar-lo dins un sobre a l’adreça que s’indica a continuació:
Tretze Atlètic Català. C/Santes Creus,16 (REUS – 43205)
7.4. En cas que el xip no sigui retornat pel corredor dins el termini establert es cobrarà un recàrrec de 6€ a la targeta amb la que han fet la inscripció.

8. RECORREGUT I MARCATGE

8.1. Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca relacionada amb finques privades.
8.2. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.
8.3. És obligatori seguir l'itinerari marcat.
12.5. L’organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill, en cap cas l'organització suspendrà la prova per raons meteorològiques.
12.6. Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També es pot retardar l'horari previst de la carrera.
12.8. En cap cas l’organització retornarà els diners de la inscripció.

9. BRÍFING” I RECOLLIDA DE DORSALS.

9.1. Tots els corredors hauran d’estar presents al “brífing” i a la recollida de dorsals.
9.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un document equivalent pels estrangers i la targeta federativa (en cas d’estar federat).
9.3. En el cas dels menors d’edat, cal que entreguin una autorització paterna per participar a la cursa degudament omplerta i signada.
9.4. En cada un dels “brífing” es donaran tots els detalls tècnics que el corredor necessita conèixer per fer front a cada un dels recorreguts.
9.5. En el “brífing” també es detallarà el protocol, programa i detalls de la carrera.

10. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

10.1. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col•laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.
10.2. L’organització facilitarà als menors una autorització paterna que hauran d’entregar degudament omplerta i signada.

11. PROTECCIÓ DE DADES

11.1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

12. DRETS D'IMATGE

12.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera.
12.2. L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi.
12.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.
12.4. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a Giró Ribot S.L. a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la CAVACURSA GIRÓ RIBOT a Santa Fe del Penedès, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació publicitària de totes les imatges preses durant la CAVACURSA GIRÓ RIBOT, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

13. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

13.1. L'organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen.

14. INSCRIPCIÓ

14.1. La CAVACURSA GIRÓ RIBOT és una cursa amb un únic recorregut de 10 km, tant pels corredors com pels caminants.
14.2. El preu d'inscripció inclou:
- Obsequi
- Avituallaments en cursa.
- Avituallaments d'arribada.
- Dorsal de participant amb 4 imperdibles.
- Sistema de cronometratge.
- Llistes de classificació On-line.
- Servei de Guarda-roba.
- Servei de vestidors i dutxes
14.3. Formalitzar i enviar el present formulari d’inscripció de la web, no garantirà la plaça, la plaça no s’assignarà al corredor de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu, o s’enviï un justificant via mail.
14.4. En cap cas l’organització retornarà els diners de la inscripció.

15. CATEGORIES

Les categories per la cursa 2019 seran les següents:

GENERAL
Trofeu als 3 primers de la general Homes i Dones
Trofeu al primer de cada categoria Homes i Dones

JUNIOR 14 a 22 anys (2000-2008)
SÈNIOR 23-39 ANYS (1999-1983)
VETERA 40-50anys (1972-1982)
MÀSTER + de 50 anys

Als premiats de cada categoria se’ls entregarà el trofeu de la cavacursa corresponent i una ampolla de cava.

SORTEIG DE PREMIS

Al finalitzar l’entrega de trofeus, es farà un sorteig de premis entre tots els participants:

(*) Els premis no són acumulatius.
(*) Serà imprescindible estar present a l’entrega de premis per rebre els trofeu, medalla o obsequi.
(*) Els menors inscrits no podran accedir al sorteig de vins i cava, sí de la resta d’altres productes.

16. LA CAVACURSA

16.1. Programa oficial:

DISSABTE 21 DE MAIG (CAVES GIRÓ RIBOT, Santa Fe del Penedès) Finca el Pont S/N

16:00 Entrega dorsals
17:30 Sortida caminada
17:30 Finalització entrega de dorsals
18:00 Sortida cursa
19:30 Entrega premis

(*) L’organització es reserva el dret a modificar el programa oficial de la cursa.